SENDWOM METABOLIK

🇭🇹

Sendwôm Metabolik

la se pa you maladi, men se lè plizyè kondisyon reyini ki rann you moun frajil pou soufri maladi kadyovaskilè tankou *Kriz Kadyak ak AVC(Stroke).*

Men kondisyon ki pou reyini pou pale de Sendwôm Metabolik :*
1-Kontwol sik san w pa manje (glycémie à jeûn ) ki egal ou plis pase 100mg/dl.

2- Lè w twô gra (obésité ), perimèt vant la plis ke 80 cm nan fanm e plis ke 90 cm Kay gason.

3- Lè Tansyon w egal ou plis pase 130/85 mm de Hg.

4- Lè Triglycérides yo plis pase 150 mg/dl . Triglycérides yo se you tip de grès ki nan san w.

5- Lè nivo HDL la bese mwens ke 45 mg/dl. HDL la se transpotè kolestewôl, li pran grès yo ki nan san an li mennen yo nan fwa a.
Depi gen 3 oubyen plis nan kondisyon sa yo nou ka di moun nan gen you sendwôm metabolik.*

Sendwôm metabolik la pa gen tretman men nou ka aji sou chak grenn kondisyon yo nan chanje fason nou viv pou prevni Kriz Kadyak ak AVC.

*Men kèk ti konsèy*

▶ Lè w ap manje, pran san w , di mèsi, chita, manje dousman pou w byen pran gou manje a , byen kraze manje a anba dan w anvan w vale.

▶ Bwè anpil dlo, 2 lit dlo pa jou. Evite bwason alkolize, bwason gazez, kafe, bwason estimilan.

▶ Diminye konsomasyon tout manje ki fri nan luil. Evite anpil sèl, anpil sik, anpil epis.

▶ Toujou chèche rezon pou w souri. Se remèd kont Strès.

▶ Toujou fè ti flannen a pye you 3 fwa nan semenn nan.

▶ Manje fri ak legim. Pran abitid manje salad chak jou, pa manje you tonm manje.

▶ Chak ane, fè you check up jeneral. Toujou fè kontwol tansyon w ak sik chak 6 mwa pou pi piti.

💡 Ou te konnen?

➖ Premye vaksen you timoun se pa you medikaman men se *premye lèt manman an apre li fin akouche, li rele kalostrôm(calostrum, l’or liquide )*, li jôn fonse, li aktive sistèm defans timoun nan, li konbat enfeksyon, li pèmèt timoun nan grandi byen, li prevni anpil maladi kay timoun nan.

➖ Lè you fanm bay timoun li tete sa ede li prevni kansè nan tete (cancer du sein ).

➖ Mete dezodoran ogmante posiblite pou you gason fè kansè nan tete (cancer du sein ).

👉 Lasante se lavi, lasante you moun se sante tout moun, ansanm ann pran responsabilite nou nan zafè lasante._
=================================

*Pou plis enfomasyon kontakte nou :*
❇ E-mail : collectif.ht.santepublique@gmail.com
❇ Watsup : +509 3833 8884 / +509 3670 9131

Author Profile

admin
admin
Devenez notre prochain collaborateur dans votre domaine respectif. (ex. Immobilier, Comptabilite, Religion, Education)